wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności
Waluta
Kontakt

Polityka prywatności

                                                                                    POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest DUAL FUEL SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prowadząca działalność pod adresem: ul. Bytomska 8, 61-403 Poznań, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7822565080, o nadanym numerze KRS: 0000481551

Kontakt z Administratorem: info@dualfuel.eu.

2.Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

a)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: info@dualfuel.eu.
b)Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych
c)W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
         a. danych osobowych przekazywanych przez użytkownika:
         b. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
d) Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.

3.Gromadzone dane - informacje podstawowe
Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych sposobów wykorzystywania przez Administratora danych osobowych przekazywanych przez użytkowników.

a) Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
b)Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
I. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
II. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze),
III. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).
c) Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
I. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
II. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
III. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
IV. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
V. przenoszenia danych do innego administratora,
VI. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym                        momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
VII. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony                                  interes Administratora,
d) 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
e) Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.

4.Skąd czerpiemy informacje o Tobie?
a) Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
b) Większość danych o Tobie to informacje, które podajesz nam samodzielnie poprzez Formularz kontaktowy – w nim przekazujesz nam następujące informacje:
I. imię i nazwisko,
II. adres korespondencyjny,
III. adres poczty elektronicznej,
IV. numer telefonu,
V. nazwa firmy,
VI.NIP,
VII. inne dane przekazane przez użytkownika
c) W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
d) Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
e) Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
f) Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
g) Dane wskazane w ust. 2 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
h) Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „POLITYCE COOKIES”.

5. Czy Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
a)Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
b) W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje
o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
c) Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
d) Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
e)Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
f) Dane wskazane w ust. 2 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
g) Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „POLITYCE COOKIES”.

6.Czy podawanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podawanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niektóre z nich są niezbędne, ponieważ bez podania numeru telefonu lub adresu email, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie wysłane do nas poprzez Formularz kontaktowy.

7.
Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

a) Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego
lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
b) Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio
I. czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa,
II.czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
c) Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
d) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.


8.Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:
a) Dostępu do swoich danych osobowych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych)
b) Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, gdy są nieprawidłowe
c) Usunięcia danych osobowych
d) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
f) Przenoszenia danych osobowych do innego administratora
g) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taką zgodę wyraziłeś wcześniej


Masz prawo zgłosić wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub innych działań w/w powyżej poprzez kontakt z nami pod adresem mailowym
info@dualfuel.eu lub przesyłając pismo na adres DUAL FUEL SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Bytomska 8, 61-403 Poznań.
Masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

 

9.Podstawowe końcowe
a) Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności strony shop.dualfuel.eu.
b) Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących z Administratorem partnerów i innych podmiotów zewnętrznych). Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
c) Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności
w szczególności w przypadku:
I. rozwoju technologii,
II. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
III. rozwoju Serwisu.
d) O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

 


Przejdź do strony głównej

Na naszym blogu:

Fuel Fusion w ładowarce Doosan DL250
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl